Salg av landbrukseiendom etter 2014 – hva nå?

Eivind
Eivind B. Imislund, Økonomisk veileder og Autorisert regnskapsfører hos Vekstra Hedemarken Regnskap AS

Som de fleste har fått med seg så fjernet regjeringen arveavgiften fra 1.1.2014. Fra denne datoen er det ikke lenger mulighet til oppskriving av f.eks. driftsløsøre i forbindelse med eierskiftet. Delt overdragelse er da ikke lenger noe interessant – skattemessig.

Det eneste som da taler for en delt løsning, vil være at junior kan komme «gradvis» inn i drifta med en mindre kapitalbinding/gjeld enn om en skulle ta over både eiendom og driftsopplegg samlet. 

Kontinuitetsprinsippet
Det som nå er bærende er kontinuitetsprinsippet. Ny eier tar over samme verdi som selger hadde i sitt regnskap. For de som tar over «alminnelig gårds- og skogbruk» vil det være mulighet til å kunne skrive opp verdien til 75 % av omsetningsverdi/takst (unntaksregel). For maskiner, redskap, buskap og varelager vil det være kontinuitetsprinsippet som gjelder. Er vederlaget på driftsløsøret høyere enn selgers statusverdi, blir selger gevinstbeskattet av differansen.

Vent til junior har overtatt
Bortfallet av arveavgiften førte da til at det ble en samlet skatteskjerpelse i de fleste enkeltpersonforetak i forbindelse med et eierskifte. Selv om Regjeringen kunne ha kommet med «kompenserende tiltak» ble det ikke enighet om dette.

På særlig ett felt vil det nå kunne bli aktuelt å gjøre endringer. Hvis det skal settes opp en ny driftsbygning på bruket, vil en kunne komme dårligere ut hvis denne settes opp av senior like før en overdragelse til junior. Takstverdien på bygningen vil ofte bli lavere enn statusverdi. Når kjøper da i neste omgang må balanseføre denne til 75 % av takstverdi, så mister kjøper med dette store avskrivningsbeløp ved å velge en slik løsning. Ved et slikt tilfelle bør en heller vurdere å vente med investeringen til junior har overtatt.

Ingen endringer i forhold til skogbruk
Foreløpig gjelder fortsatt skattereglene vedrørende avbrudd i skogbruket. Det har også her vært snakket om det skal være kontinuitet vedr. gjennomsnittsberegningen – dvs. at junior overtar selgers gjennomsnitt, men dette er foreløpig ikke avklart av Finansdepartementet.

Står du/dere overfor et fremtidig eierskifte? – ta kontakt med oss for en samtale