Statsbudsjettet – spesielle forhold vedrørende overdragelse av enkeltpersonforetak.

HomeworkI budsjettforliket som fredag 15.november ble inngått mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre opprettholdes Regjeringens forslag om å fjerne arveavgiften.

Samtidig med at ordningen med arveavgift går ut, forsvinner også en ordning som har redusert skattekostnadene ved å ta over gårdsbruk og andre enkeltmannsforetak. Forliket betyr i praksis at forslaget blir vedtatt med virkning fra 1.januar 2014. 

Det har siste dagene vært en del oppslag i pressen om skattemessige konsekvenser av dette for enkeltpersonforetak generelt og landbruket spesielt. I en del tilfeller vil en konsekvens være et lavere avskrivningsgrunnlag og dermed høyere skatt for overtageren. For landbruket vil det slå spesielt ut at det blir lavere avskrivninger på driftsbygninger, maskiner, budskap og varelager. Det samme vil gjelde den delen av en eiendom som ikke er et alminnelig gårdsbruk, for eksempel festetomter, grustak, ridesenter m.m. Landbrukseiendommer som ikke er i drift, og selges innad i familien, vil også i mange tilfeller komme uheldig ut av regelendringen.

Vi vil presisere at det generelt vil være overdragelse av næringsvirksomhet organisert som enkeltpersonforetak og ikke bare landbruk, som berøres av de nye bestemmelsene. De faktiske forhold kan være svært ulike i de enkelte overdragelser, og det vil derfor føre for langt å gå i detalj her.

For enkelte kan det være aktuelt å vurdere å forsere en overdragelse helt eller delvis til 2013 for å kunne spare skatt. Det er mange faktorer å ta hensyn til ved en overdragelse, og det kan medføre en del negative konsekvenser å forsere utelukkende på grunnlag av skattemessige forhold. I tillegg ligger det i budsjettforliket inne en tilføying om at skattereglene for landbruket skal gjennomgås fram mot revidert nasjonalbudsjett til våren. Hva dette vil medføre er ikke mulig å forutsi.

Vi vil allikevel foreslå at de som går med tanker om overdragelse av sitt enkeltpersonforetak, og spesielt de som har vurdert å overdra virksomheten i 2014, tar kontakt med regnskapskontoret snarest for nærmere avklaring.  

Andre typer overdragelser, f.eks. overdragelse av eierandeler i form av aksjer, vil normalt komme gunstigere ut f.o.m. 2014, og bør dermed ikke gjøres i 2013. 

Arveavgiften vil bli fjernet fra 1.januar 2014. Fra samme tidspunkt foreslås innført en innstramming i skattereglene ved at arving / gavemottaker skal overta arvelaters / givers inngangsverdi – kalt kontinuitetsprinsippet. Dette vil medføre økt skatt for mange, f.eks. ved overføring av næringsvirksomhet organisert som enkeltpersonforetak. Også overføring av sekundærbolig vil rammes negativt sett fra arving / gavemottakers synspunkt.

De som har vurdert overdragelse i nærmeste framtid bør kontakte regnskapskontoret for nærmere vurderinger.